AddressZespole Szkół Zawodowych im.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 36-065 ul. Polna 3

Regulaminy

Regulamin
rezerwacji usług w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego,
36-065 Dynów, ul. Polna 3.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji terminu usług mechaniki pojazdowej w Zespole
  Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego 36-065 Dynów, ul. Polna 3.
 2. Usługa rezerwacji jest prowadzona i zarządzana przez Zespół Szkół Zawodowych 36-065
  Dynów, ul. Polna 3, Biuro Obsługi Klienta na Stacji Kontroli Pojazdów.
 3. Systemu umożliwia Klientowi rezerwację usługi wymiany opon oraz wymiany oleju silnikowego
  o ustalonej godzinie, na czas jej wykonania, za pośrednictwem strony internetowej oraz
  poprzez BOK osobiście lub telefonicznie, tel. 16 65 21 056.
 4. Usługi wulkanizacyjne oraz inne usługi mechaniczne muszą być uzgodnione osobiście lub
  telefonicznie poprzez kontakt z BOK.
 5. W miarę rozwijania systemu, mogą być dostępne również inne usługi z możliwością rezerwacji
  on-line, co nie wymaga aktualizacji niniejszego regulaminu.
 6. Umówiony termin usługi wykonanej przez nasz serwis może ulec opóźnieniu do 30 minut.
 7. Dokonywanie rezerwacji jak i jej anulowanie jest bezpłatne.
 8. Spóźnienie dłuższe niż 5 minut powoduje, że termin wizyty jest anulowany.
 9. Anulowanie lub zmiana terminu wykonania usługi odbywa się wyłącznie poprzez kontakt
  z BOK osobiście lub telefonicznie.
 10. Dwukrotne nie stawienie się w terminie umówionej wizyty powoduje brak możliwości ponownej
  rejestracji przez stronę internetową.
 11. Usługa wykonywana jest na podstawie zlecenia, które otrzymuje Klient po przybyciu do
  serwisu.
 12. Zlecenie na usługę wystawiane jest w Biurze Obsługi Klienta w budynku Stacji Kontroli
  Pojazdów i jest ono informacją dla naszych pracowników o terminie i zakresie usługi.
 13. Zlecenie należy przekazać pracownikowi, który będzie wykonywał usługę.
 14. Warunkiem poprawnej rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie pól obowiązkowych
  oznaczonych znakiem „*”.
 15. Potwierdzeniem poprawnej rezerwacji może być wiadomość SMS na podany nr telefonu i/lub
  wiadomość e-mail na podany adres poczty elektronicznej.
 16. Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, zastrzega sobie możliwość telefonicznego
  potwierdzenia rezerwacji usługi, choć nie jest to konieczne.
 17. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych (zebranych w formularzu rezerwacji) w celach
  marketingowych. Dane nie będą udostępniane osobom oraz firmom zewnętrznym.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG PROGRAMU „STAŁY KLIENT”
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług programu „STAŁY KLIENT”.
 2. W ramach programu „STAŁY KLIENT” wydawana jest „KARTA STAŁEGO KLIENTA”, która
  uprawnia do zniżek na wykonanie przyznanych usług.
 3. Miejscem wykonywania usług jest: Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia
  Ustawicznego, 36-065 Dynów, ul. Polna 3, zwanym dalej Usługodawcą.
 4. Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości
  prawnej zwane dalej Klientem, pobierając „KARTĘ STAŁEGO KLIENTA”, akceptują warunki
  regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku
  z programem „STAŁY KLIENT.
 5. „KARTĘ STAŁEGO KLIENTA” otrzymują Klienci przeprowadzający badania techniczne
  samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. d.m.c. w Podstawowej Stacji Kontroli
  Pojazdów w Dynowie, ul. Polna 3.
 6. Kwoty zniżek oraz usługi, które przysługują uczestnikom programu „STAŁY KLIENT” określone
  zostały w obowiązującym „Cenniku usług mechaniki pojazdowej, świadczonych w Zespole
  Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego, 36-065 Dynów, ul. Polna 3”, zwanym
  dalej Cennikiem.
 7. Cennik dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta w budynku Stacji Kontroli Pojazdów i/lub na
  stronie internetowej Usługodawcy. Cennik podlega aktualizacji zgodnie z wzrostem kosztów
  eksploatacyjnych i sytuacją ekonomiczną na rynku. Aktualizacja cennika nie wymaga
  osobnego powiadamiania o tym fakcie uczestników programu „STAŁY KLIENT”.
 8. Klient, który otrzymał „Kartę Stałego Klienta” ma prawo do skorzystania ze zniżki na jedną
  wybraną usługę świadczą przez Usługodawcę, wyszczególnioną w Cenniku.
 9. Usługa o której mowa w pkt. 8 nie może być dzielona na części, a część nie wykorzystana
  odebrana w innym terminie.
 10. „KARTA STAŁEGO KLIENTA” może być użyta tylko z pojazdem na który została wydana.
 11. Ważna „KARTA STAŁEGO KLIENTA” wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu, którego
  dotyczy, winna być okazana Usługodawcy przed wykonaniem usługi. Utrata ważności karty,
  jej zniszczenie lub zagubienie, oznacza brak możliwości skorzystania z programu „STAŁY
  KLIENT”. Nie jest przewidziane wydawanie duplikatu „KARTY STAŁEGO KLIENTA”.
 12. Wykonanie wybranej przez Klienta usługi następuje po wcześniejszej rezerwacji terminu jej
  wykonania poprzez kontakt z BOK: osobisty, telefonicznie pod nr. tel. 16 65 21 056 lub stronę
  internetową Usługodawcy jeżeli istnieje taka możliwość.
 13. Usługa wykonywana jest na podstawie zlecenia, które otrzymuje Klient po przybyciu do
  serwisu.
 14. Zlecenie na usługę wystawiane jest w Biurze Obsługi Klienta w budynku Stacji Kontroli
  Pojazdów i jest ono informacją dla naszych pracowników o terminie i zakresie usługi.
 15. Zlecenie należy przekazać pracownikowi, który będzie wykonywał usługę.
 16. Usługodawca w szczególnych przypadkach określonych w pkt. 17 może odstąpić od
  wykonania usługi lub przesunąć jej termin.
 17. Szczególnym przypadkiem odstąpienia od wykonania usługi lub przesunięcia jej terminu są:
  zdarzenia losowe, choroba lub nieobecność pracownika, brak wolnych terminów w okresie
  wybranym przez Klienta, konieczność zakupu drogich specjalistycznych urządzeń lub kluczy
  niezbędnych do wykonania usługi, których zakup jest nieuzasadniony ekonomicznie,
  brak możliwości technicznych wykonania usługi.
 18. Szczegółowy opis rodzaju i zakresu usług programu „STAŁY KLIENT” określa §2 Regulaminu.
 19. Wykonanie usługi w ramach programu „STAŁY KLIENT” odbywa się wyłącznie na podstawie
  dostarczonych przez Klienta części oraz materiałów eksploatacyjnych.
 20. Zakres usług podany w §2 niniejszego regulaminu może być świadczony w zakresie
  i warunkach odmiennych niż podane w niniejszym regulaminie.
 21. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian zakresu świadczonych usług w trakcie
  trwania programu „STAŁY KLIENT”.
 22. Program „STAŁY KLIENT” nie obejmuje kosztów przeglądów technicznych pojazdów
  w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów, świadczonych według obowiązującego cennika
  urzędowego.

§2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG

RODZAJ USŁUGI ZAKRES
1. Kompleksowa wymiana opon x4 szt.– demontaż i montaż kół na pojeździe, demontaż i montaż opon, regulacja ciśnienia, wyważenie
2. Kompleksowa wymiana kół x4 szt. (opony na felgach)– demontaż i montaż kół na pojeździe, regulacja ciśnienia, wyważenie
3. Wymiana opony na feldze– demontaż i montaż opony, regulacja ciśnienia, bez wyważenia
4. Wyważenie koła (koło luzem)– regulacja ciśnienia, wyważenie
5. Wymiana koła– demontaż i montaż na pojeździe, regulacja ciśnienia, bez wyważenia
6. Kompleksowa wymiana opony– demontaż i montaż koła na pojeździe, demontaż i montaż opony, regulacja ciśnienia, wyważenie
7. Kompleksowa wymian koła (opona na feldze)– demontaż i montaż koła na pojeździe, regulacja ciśnienia, wyważenie
8. Naprawa / załatanie koła z wyważeniem– demontaż i montaż koła na pojeździe, demontaż i montaż opony, naprawa opony, regulacja ciśnienia, sprawdzenie szczelności, wyważenie
9. Zawór powietrza gumowy
10. Wymiana zaworu w feldze(zawór w cenie usługi)– demontaż i montaż kół na pojeździe, demontaż i montaż opon, wymiana zaworu, regulacja ciśnienia, wyważenie
11. Ustawienie geometrii kół– sprawdzenie i regulacja zbieżności oraz kątów pochylenia osi przedniej
12. Wymiana oleju w silniku(podkładka miedziana, jeśli jest wymagana, w cenie usługi)– spuszczenie oleju metodą grawitacyjną, wymiana filtra oleju oraz podkładki miedzianej pod korek spustowy, zalanie olejem do stanu na miarce
13. Wymiana filtra kabinowego(przeciw pyłkowego)– demontaż i montaż obudowy i osprzętu filtra, wymiana wkładu filtra
14. Wymiana filtra powietrza– demontaż i montaż obudowy i osprzętu filtra, wymiana wkładu filtra
15. Wymiana filtra paliwa– demontaż i montaż obudowy i osprzętu filtra, wymiana wkładu filtra
16. Wymiana kpl. 3 filtrów z(kabinowy + powietrza + paliwa)– demontaż i montaż obudowy i osprzętu filtra, wymiana wkładu filtra
17. Diagnostyka komputerowa(bez programowania i kodowania modułów i czujników TPMS)– podłączenie pojazdu do testera w celu przeprowadzenia diagnostyki elektronicznych układów samochodu, kasowanie błędów i inspekcji serwisowych, jeśli pojazd jest wyposażony w odpowiednie złącze i jest ono kompatybilne z testerem. Bez wydania pisemnej opinii.
18. Sprawdzenie układów jezdnych– test amortyzatorów, sprawdzenie siły hamowania kół pojazdu, sprawdzenie stanu zawieszenia „na szarpakach”. Bez wydania pisemnej opinii.
19. Regulacja oświetlenia pojazdu– sprawdzenie i regulacją oświetlenia pojazdu na przyrządzie do pomiaru ustawienia świateł oświetleniowych pojazdów. Bez wymiany źródła światła.

§3 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne powstałe podczas
  wykonywania usługi.
 2. Usługodawca ma obowiązek powiadomienia Klienta o dostarczeniu przez niego części oraz
  materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z przeznaczeniem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi,
  które nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Klienta, naruszenia przez Klienta postanowień
  niniejszego Regulaminu lub innych okoliczności, za które Usługodawca obowiązku nie
  ponosi.
 4. Klient zobowiązany jest zabrać kosztowności i rzeczy znacznej wartości przewożone
  w pojeździe. Usługodawca nie ponosi ryzyka utraty lub uszkodzenia rzeczy pozostawionych
  w samochodzie

§4 UNIEWAŻNIENIE KARTY STAŁEGO KLIENTA

 1. Unieważnienie „Karty Stałego Klienta” następuje:
  1) w przypadku dokonania okresowego przeglądu technicznego pojazdu, na który karta jest
  wystawiona w stacji kontroli pojazdów innej jak Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, ul. Polna 3.
  2) ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient narusza bądź kwestionuje postanowienia lub
  zmiany niniejszego Regulaminu.
  3) po wypowiedzeniu świadczenia uwidocznionych w §2 usług

§5 GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Usługi o których mowa w §2 niniejszego regulaminu objęte są 30-to dniową gwarancją.
 2. Gwarancja nie obejmuje: części i materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Klienta;
  ewentualnych kosztów związanych z naprawą u Klienta lub miejscu przez niego wskazanym;
  kosztów dojazdu lub holowania pojazdu.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na wykonaną usługę.
 4. Reklamacje należy złożyć w siedzibie Usługodawcy w formie ustnej lub pisemnej.
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez
  rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia w Zespole Szkół
  Zawodowych, 36-065 Dynów, ul. Polna 3.
 2. Wydanie „KARTY STAŁEGO KLIENTA” następuje po wykonaniu badania technicznego
  pojazdu jeśli Klient spełnia postanowienia zawarte w §1 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Okres ważności karty wynosi 1 rok, od dnia wykonania okresowego badania technicznego w stacji kontroli pojazdów, o której mowa w §1 pkt. 5 z możliwością przedłużenia.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 r. i nie dotyczy Kart Stałego Klienta wydanych
  przed tą datą.